Aktualności

Artykuły

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

19 czerwca 2019
Powiększ zdjęcie

Dziś w szkołach Naszej Gminy zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Składamy gratulacje i podziękowanie dla uczniów za pragnienie zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki i dążenie do poszerzenia horyzontów.
Dziękujemy nauczycielom za przekazywaną młodemu pokoleniu wiedzę i umiejętności oraz wzbogacenie w nim nieprzemijających wartości dobra, prawdy
i piękna.

Życzmy wszystkim dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. 

 

 

Czytaj więcej o: Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

UWAGA ROLNICY !

19 czerwca 2019
Powiększ zdjęcie

"Święto Naleśnika"

18 czerwca 2019
Powiększ zdjęcie

Zaczynamy 29 czerwca 2019 r. o godzinie 16:00 na placu przy świetlicy wiejskiej w Połupinie.

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej o: "Święto Naleśnika"

OGŁOSZENIE NR 6840.96.2019. MS WÓJTA GMINY DĄBIE Z DNIA 11 CZERWCA 2019 R.

13 czerwca 2019
Powiększ zdjęcie

ZASADY POSTĘPOWANIA W CZASIE UPAŁÓW

13 czerwca 2019
Powiększ zdjęcie

Ważny Komunikat

12 czerwca 2019

W związku z trwającymi upałami Urząd Gminy będzie czynny:
13.06.2019 od godz. 6:30 do godz. 14.30
14.06.2019 od godz. 6:30 do godz. 13:30.

Czytaj więcej o: Ważny Komunikat

WiFI4EU

10 czerwca 2019

Z przyjemnością zawiadamiamy mieszkańców Gminy Dąbie, że wniosek o udział w programie WiFi4EU złożony 4 kwietnia 2019 roku został wybrany do finansowania w ramach Call 2, jak określono w decyzji Komisji opublikowanej na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci.

Oznacza to, że otrzymaliśmy grant na budowę punktów Wi-Fi w ramach projektu  „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”.

Dostęp do bezprzewodowego Internetu będzie całkowicie za darmo dla każdego w jego zasięgu.

Czytaj więcej o: WiFI4EU

BURZE Z OPADAMI DESZCZU !

6 czerwca 2019

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego otrzymanego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu, informujemy, że w województwie lubuskim od godz. 14:00 dnia 06 czerwca do godz. 01:00 dnia 07 czerwca br. wystąpią opady deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
Prawdopodobieństwo: 80%

Czytaj więcej o: BURZE Z OPADAMI DESZCZU !

Uwaga!

5 czerwca 2019

W związku z trwającymi upałami Urząd Gminy Dąbie będzie czynny:
6.06.2019 od godz. 6:30 do godz.14:30
7.06.2019 od godz. 6:30 do godz.13:30.

Czytaj więcej o: Uwaga!

30. Rocznica Wyborów Czerwcowych

4 czerwca 2019

Raport o stanie Gminy Dąbie za 2018 rok.

4 czerwca 2019

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym opracowano i przedłożono Radzie Gminy Dąbie Raport o stanie Gminy Dąbie za 2018 rok. Raport  obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W dniu 13 czerwca 2019r o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w Dąbiu podczas sesji Rady Gminy Dąbie zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć, najpóźniej do 12 czerwca br, do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbie, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców Gminy Dąbie) udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców  w debacie przyjmowane są w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu do dnia 12 czerwca 2019r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej, a także w biurze Rady Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie.

Czytaj więcej o: Raport o stanie Gminy Dąbie za 2018 rok.

Ogłoszenie o naborze Ławników Sądowych w kadencji 2020 - 2023

4 czerwca 2019

Ogłoszenie o naborze Ławników Sądowych w kadencji 2020 - 2023

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zwrócił się do Rady Gminy Dąbie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławnika

do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

1 ławnik

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni, 
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku (niedziela) przy czym zgłoszenia, które wpłyną w dniu 1 lipca 2019 r. będą uznane za złożone w terminie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 

 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 •  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

 

Rada Gminy Dabie będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy Dąbie w sekretariacie Urzędu, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie.

 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek                    w godz. 730 - 1630

- wtorek- czwartek            w godz. 730 - 1530

- piątek                                w godz. 730 - 1430

w Urzędzie Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie w sekretariacie Urzędu.

 

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Gminy po 01 lipca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez   dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

 

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze Ławników Sądowych w kadencji 2020 - 2023

UWAGA !

4 czerwca 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.06.2019 r.  Urząd Gminy Dąbie będzie nieczynny.  Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: UWAGA !

Targi AGRO-TARG Kalsk 2019

29 maja 2019
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zaprasza na targi rolnicze AGRO-TARG Kalsk 2019, które odbędą się w dniach 1-2 czerwca br. w Kalsku.
 
W programie między innymi:
 • Prezentacja ofert firm i wystawców działających na rzecz rolnictwa.
 • Promocja dorobku rolnictwa województwa lubuskiego.
 • Przedstawienie dorobku wsi i obszarów wiejskich.
 • Sprzedaż drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, bylin ogrodowych.
 • Kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego.
 • Kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych.
 • Wystawa sprzętu rolniczego i ogrodniczego, w tym prezentacja nowości technologicznych w produkcji rolnej i ogrodniczej.
 • Prezentacja nowoczesnych rozwiązań w budownictwie inwentarskim.
 • Prezentacja i występy zespołów artystycznych.
 • Prezentacja Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i obszarach wiejskich woj. lubuskiego
Czytaj więcej o: Targi AGRO-TARG Kalsk 2019

Wybory do rad powiatowych izb rolniczych.

29 maja 2019

UWAGA

W dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych.

W związku z powyższym, wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania własnych kandydatur do Komisji Okręgowych.

Kryteria jakie muszą spełniać  kandydaci na członka Komisji Okręgowej:
• być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych
• nie mogą kandydować w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku

Zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 11.

Proszę o zgłaszanie osób do 6 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej o: Wybory do rad powiatowych izb rolniczych.