Jesteś tutaj: Start

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców od dnia 4 marca br. ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Gminy:

 

poniedziałek          7:30 -  16:30

wtorek-czwartek    7:30 -  15:30

piątek                     7:30 – 14:30

 


 

Artykuły

INFORMACJA

24 kwietnia 2019

W dniu 25 i 26 kwietnia 2019 r. Przedszkole w Połupinie oraz oddział w Gronowie będzie czynne.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

Wesołych Świąt Wielkonocnych

18 kwietnia 2019
Powiększ zdjęcie

Wójt Gminy Dąbie wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Przewodniczącą Rady Gminy Dąbie Heleną Rewers-Polewka życzą wszystkim mieszkańcom Gminy Dąbie Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Czytaj więcej o: Wesołych Świąt Wielkonocnych

Zmiana godzin otwarcia Urzędu Gminy.

18 kwietnia 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.04.2019 r. Urząd Gminy Dąbie będzie czynny do godziny 12:00.

Czytaj więcej o: Zmiana godzin otwarcia Urzędu Gminy.

Ostatnie pożegnanie Pani Czesławy Kokoszka.

17 kwietnia 2019

Z ogromnym żalem, informujemy że w dniu 18.04.2019r. o godzinie 12:00 na Cmentarzu Komunalnym w Pławiu, pożegnamy emerytowanego pracownika Urzędu Gminy Dąbie, Panią Czesławę Kokoszka. Rodzinie i bliskim zmarłej Wójt Gminy Dąbie wraz z pracownikami Urzędu składa głębokie wyrazy współczucia.

Czytaj więcej o: Ostatnie pożegnanie Pani Czesławy Kokoszka.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

16 kwietnia 2019

 

Województwo lubuskie
Powiat Krosno OdrzańskieRoślina: Pszenica ozima
Agrofag: Łamliwość źdźbła zbóż i traw

 

 

Data rozpoczęcia zabiegów: 2019-04-11

Szczegóły:
Plantacjom pszenicy ozimej zagraża łamliwość źdźbła zbóż i traw.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania łamliwości źdźbła zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć
po przeprowadzeniu obserwacji.

Zalecenia:
Choroba rozwija się bardzo szybko w sezonie o chłodnej i wilgotnej wiośnie. Szkodliwość choroby zwiększa susza na początku lata. Pierwsze objawy trudne do rozpoznania mogą wystąpić już jesienią na młodych roślinach. Wyraźne objawy choroby pojawiają się w fazie strzelania w źdźbło lub w fazie kłoszenia, najpierw
na pochwach liściowych, później na źdźbłach dolnych międzywęźli.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin stosuje się zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka.

Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi:
• około 20 % źdźbeł z objawami (początkowe objawy choroby) stwierdzanych od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2 kolanka,

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:
• stosowanie właściwego płodozmianu
• późny siew jesienny
• wykonanie wczesnej podorywki i dokładnej orki jesiennej
• uprawę odmian o małej wrażliwości na chorobę

 

Czytaj więcej o: PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

16 kwietnia 2019
Powiększ zdjęcie

 

Województwo lubuskie
Powiat Krosno OdrzańskieRoślina: Pszenica ozima
Agrofag: Mączniak prawdziwy zbóż i traw

 

Data rozpoczęcia zabiegów: 2019-04-11

Szczegóły:
Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zalecenia:
Na zbożach ozimych pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już jesienią. Grzyb poraża liście, źdźbła
i kłosy. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia . W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka.

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej:
• faza od początków krzewienia do końca krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
• faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,
• faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:
• szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych
• unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem
• unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych
• stosowanie prawidłowego zmianowania
• odpowiedni dobór odmian

 

 

Czytaj więcej o: PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Wręczenie nagród im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów.

9 kwietnia 2019
Powiększ zdjęcie

5 kwietnia 2019 r. podczas uroczystej VII Sesji Rady Gminy Dąbie odbyło się wręczenie Nagród im. Jana Pawła II uczniom Naszej Gminy. Inicjatywa została zapoczątkowana po śmierci Jana Pawła II. Stypendia fundowane są przez Radnych Gminy Dąbie oraz przez przyjaciół Naszej Gminy.

Spotkanie odbyło się w bardzo uroczystej atmosferze w świetlicy wiejskiej w Dąbiu. Swoją obecnością zaszczycili nas wręczający nagrody: Poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa, Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego Anna Chinalska, Radny Sejmiku  Województwa Lubuskiego Łukasz Mejza, Starosta Krośnieński Grzegorz Garczyński, Wójt Gminy Dąbie Marcin Reczuch, Radni Gminy Dąbie.

Czytaj więcej o: Wręczenie nagród im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów.

Informacja

3 kwietnia 2019

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi do lat 3

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Gmina Dąbie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

 1. Cel projektu:

Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach.

 

 1. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 

 1. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, itp.;
 2. zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;
 3. zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 4. zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 5. wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 6. modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 7. przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego,
 8. inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Dąbie przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.
 2. Wymagania wobec partnera:
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
 4. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej lub posiadać status organizacji pozarządowej.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać:
 6. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami przewidzianymi w projekcie.
 7. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 8. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wraz z ich krótkim opisem.
 9. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 10. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 11. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 12. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 13. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 14. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
 15. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 16. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami przewidzianymi w projekcie. Max. 30 pkt
 17. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 18. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 19. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia  26.04.2019 roku, do godziny 7:00 na adres

 e-mail: gmina@dabie.pl

 

 

 

Czytaj więcej o: Informacja

OGŁOSZENIE nr 6840.53.2019.MS WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 26 marca 2019 r. przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie

1 kwietnia 2019

Zmiana adresu MZGOK "ODRA-NYSA-BÓBR"

28 marca 2019

Szanowni Państwo,
W dniu jutrzejszym tj. 29.03.2019r. w związku z przeprowadzką MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” do nowej siedziby na ul. Pionierów 44 66-600 Krosno Odrzańskie, Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi będzie pracował, ale nie będzie czynny dla petentów, mogą również wystąpić problemy z kontaktem telefonicznym.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 r. Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi
„Odra-Nysa-Bóbr”
Ul. Pionierów 44
66-600 Krosno Odrzańskie
Numery NIP, REGON i KRS pozostają bez zmian.
Adresy e-mail pozostają bez zmian

Czytaj więcej o: Zmiana adresu MZGOK "ODRA-NYSA-BÓBR"

INFORMACJA

25 marca 2019

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. kasa Urzędu Gminy będzie czynna w każdy wtorek i  czwartek od godziny 8:00 do 14:00.

W pozostałych dniach wpłaty można dokonywać na rachunku Urzędu nr 25 1020 5402 0000 0402 0027 7707  w Agencji Pocztowej, mieszczącej się w Sklepie Spożywczo - Przemysłowym BM s.c. FHU. Zaraza B., Pietrzak B.  w Dąbiu, ul.  Łużycka 3C.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian statutów sołectw Gminy Dąbie.

25 marca 2019

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2019

Wójta Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2019r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY DĄBIE

 

Z dnia 22 marca 2019r.

 

 

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506) w związku z Uchwałą Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbie w celu uzyskania opinii dotyczącej projektów zmian statutów sołectw Gminy Dąbie

 

Wójt Gminy Dąbie

zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji

 

w sprawie  projektu zmian statutu wszystkich sołectw Gminy Dąbie: Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łagów, Nowy Zagór, Pław, Połupin, Stary Zagór, Szczawno i Trzebule

Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Dąbie i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw.

Projekt zmian statutu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest: na stronie internetowej Gminy Dąbie (www.dabie.pl), BIP Urzędu Gminy Dąbie (www.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/) w zakładce konsultacje spoleczne, u sołtysa oraz w siedzibie Urzędu Gminy (sekretariat).

Wszelkie uwagi i wnioski należy składać w terminie: 08 kwietnia 2019r. do dnia 26 kwietnia 2019r. w urnie umieszczonej w Urzędzie Gminy Dąbie lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@dabie.pl

Wyniki konsultacji w sprawie projektu zmian statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

 

Wójt Gminy Dąbie

/-/ Marcin Reczuch

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian statutów sołectw Gminy Dąbie.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

22 marca 2019

KOWR czeka na zgłoszenia do „Bitwy Regionów”
Przed nami kolejna edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br.
Bitwa Regionów to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Jak podkreślił Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, to właśnie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich są prawdziwymi ambasadorkami kulinarnych tradycji regionów. Któż lepiej i z większą pasją od Pań potrafi czerpać z bogactwa folkloru, sięgać po dawne receptury i odnajdywać zapomniane smaki?

Czytaj więcej o: OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW Z ZASAD UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY

15 marca 2019

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW Z ZASAD UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY

 „Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o. wspólnie z Lubuską Izbą Rolniczą, w porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii organizuje szkolenie z „Zasad przeprowadzania uboju zwierząt wykorzystywanych do produkcji mięsa na użytek własny”.

Szkolenie kierowane jest dla osób (mieszkańców województwa lubuskiego) ubiegających się o zdobycie bądź poszerzenie kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny. Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie o możliwości uboju w gospodarstwie. Szkolenie jest dla osób powyżej 18 roku życia.

Szkolenie odbędzie się w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku dn. 20 marca 2019r. o godz. 10.00.

Udział w szkoleniu tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr telefonu – 68 324 62 62 – ilość miejsc ograniczona.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 45,00 zł – płatne przelewem na numer konta:

94 2030 0045 1110 0000 0230 3230 („Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 15A/1, 65-364 Zielona Góra) – do dnia 18 marca 2019 r.

Prosimy o dostarczenie w oryginale w dniu szkolenia załączonego druku z danymi, niezbędnymi do przygotowania zaświadczenia >> karta uczestnika i RODO

Osoba do kontaktu: Katarzyna Frąckowiak, Kierownik Biura „Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o.

 

 

Czytaj więcej o: SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW Z ZASAD UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY

Komunikat

14 marca 2019