OGŁOSZENIE nr 6840.182.2018.MS WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 7 listopada 2018 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2018

OGŁOSZENIE nr 6840.182.2018.MS

WÓJTA GMINY D Ą B I E

z dnia 7 listopada 2018 r.

 

Ogłaszam I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, położonych w miejscowości:

Miejscowość DĄBIE

Działka nr 90/4 o powierzchni 0,0291 ha gruntowa, niezabudowana, położona jest na obrzeżach   wsi Dąbie, przy ulicy Ogrodowej, dojazd drogą utwardzoną kostką betonową. Sąsiaduje od strony wschodniej z rowem, za którym jest działka niezabudowana, od strony północno-zachodniej z drogą dojazdową – ulicą Ogrodową, od strony północnej z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Ww. działka ma kształt trójkątny, jest nieogrodzona. Teren jest równinny. Porośnięta jest trawą i chwastami. Uzbrojona w energię elektryczną i wodę z wodociągu wiejskiego. Przez działkę przebiega wzdłuż przez środek działki wodociąg gminny (rura DN 100) oraz znajduje się słup energetyczny betonowy
i przebiega linia energetyczna napowietrzna przez środek działki. Należy ustalić dodatkowo służebność przesyłu wody wodociągiem gminnym przez tę działkę oraz możliwość usuwania awarii, konserwacji, remontów wodociągu, na prawie wstępu na tę działkę w celu prowadzenia przedmiotowych prac dla każdoczesnego właściciela tej działki.

 • W komputerowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków przedmiotowy grunt sklasyfikowany jest jako pastwiska trwałe o pow. 0,0291
 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. ww. działka była przeznaczona pod tereny osadnicze z przewagą zabudowy zagrodowej – MR.
 • Dla wyżej wymienionej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz. prowadzi księgę wieczystą numer ZG1K/00036631/5.
 • W dziale III Księgi Wieczystej o ww. numerze wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: odpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony polegająca na prawie korzystania z pasa gruntu działek oznaczonych numerami 41/12 o pow. 0,4041 ha, 95/7 o pow. 0,9729 ha, 98/5
  o pow. 0,4645 ha, 215/9 o pow. 0,6369 ha, 215/10 o pow. 0,4645 ha, 216/7 o pow. 0,7559 ha przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 KV relacji Leśniów-Krosno-Dychów wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach, zaznaczonego na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część aktu notarialnego – oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, w celu jej posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, modernizacji, remontów, przyszłej budowy i rozbudowy oraz na prawie wstępu na obciążone działki w celu prowadzenia przedmiotowych prac.
 • W sprzedawanej nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przesyłu wody wodociągiem gminnym przez tę działkę oraz możliwość usuwania awarii, konserwacji, remontów wodociągu. Służebność przesyłu polegać będzie na prawie wstępu na część gruntu (pas techniczny) przedstawioną na szkicu zamieszczonym na końcu niniejszego ogłoszenia w celu prowadzenia przedmiotowych prac dla każdoczesnego właściciela działki.
 • Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem
  z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Krośnieńskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
 • Według operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość tej nieruchomości określona została na kwotę 4300,00 zł.
 • Zagospodarowanie działki 2019 r.
 • Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu.
 • Do ceny zakupu doliczone zostaną koszty sporządzenia dokumentacji oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2018 r. o godz.1000 w świetlicy wiejskiej w Dąbiu,
ul. Szeroka 6 d mieszczącej się obok budynku Urzędu Gminy.

 

WARUNKI PRZETARGU

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 10 grudnia 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w PKO BP Oddział w Krośnie Odrzańskim numer 71 1020 5402 0000 0502 0027 8770.

1.1 Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

1.2 Natomiast wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałą cenę do wysokości zakupu nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto Urzędu Gminy w PKO BP SA Oddział w Krośnie Odrzańskim nr 25 1020 5402 0000 0402 0027 7707 przed zawarciem umowy notarialnej oraz inne opłaty pokrywa Nabywca.

1.3 Nieprzystąpienie do podpisania umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 

 1. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.
 2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej:
 • dowód wpłaty wadium,
 • dowód tożsamości,
 • osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną, dodatkowo zobowiązane są do okazania odpowiednich dokumentów do jej reprezentowania,
 • uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika /pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej notarialnej /,
 • małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemca (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061, 2175), (wymagane jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).
  W przypadku nieuzyskana zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.
 1. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu
  w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie w Urzędu Gminy, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 68 888 60 16 w godzinach od 800  do 1500.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-09
Data publikacji:2018-11-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:363