Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Informacja

Informacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2019

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi do lat 3

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Gmina Dąbie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

 1. Cel projektu:

Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach.

 

 1. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 

 1. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, itp.;
 2. zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;
 3. zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 4. zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 5. wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 6. modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 7. przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego,
 8. inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Dąbie przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.
 2. Wymagania wobec partnera:
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
 4. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej lub posiadać status organizacji pozarządowej.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać:
 6. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami przewidzianymi w projekcie.
 7. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 8. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wraz z ich krótkim opisem.
 9. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 10. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 11. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 12. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 13. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 14. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
 15. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 16. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami przewidzianymi w projekcie. Max. 30 pkt
 17. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 18. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 19. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia  26.04.2019 roku, do godziny 7:00 na adres

 e-mail: gmina@dabie.pl

 

 

 

 

FORMULARZ

Nazwa instytucji/organizacji:

 

Adres:

 

Numer KRS:

 

tel.:

 

e-mail:

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail):

 

Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami przewidzianymi w projekcie.

 

Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a) ogłoszenia o naborze partnera.

 

Wykaz zrealizowanych usług/projektów  wraz z ich krótkim opisem.

 

Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

 

Data :

Podpis i pieczęć:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-03
Data publikacji:2019-04-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Wawrzyniak
Liczba odwiedzin:1499