OGŁOSZENIE nr 6840.76.2018.MS WÓJTA GMINY D Ą B I E z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO i I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE nr 6840.76.2018.MS

WÓJTA GMINY D Ą B I E

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

 

Ogłaszam I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, położonych w miejscowości:

Miejscowość DĄBIE

 

Działka nr 96/4 o powierzchni 0,0994 ha gruntowa, niezabudowana, położona na obrzeżach miejscowości Dąbie w odległości około 100 m od ulicy Szkolnej. Dojazd bezpośredni drogą gruntową około 120 m od drogi wiejskiej o nawierzchni asfaltowej. Sąsiaduje od strony północnej z drogą dojazdową, od strony wschodniej z działką nr 96/7, która również będzie drogą dojazdową wewnętrzną do działek nr 96/5 i 96/6 po wykupieniu udziału do niej, od strony zachodniej z działkami użytkowanymi obecnie rolniczo. Od strony południowej z działką niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, od strony południowej z działką niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wspomniana działka ma kształt prostokątny. Teren jest
o lekkim skłonie z kierunku południowego na północno zachodni. Porośnięta jest trawą i chwastami. Uzbrojenia brak, możliwość podłączenia wody i energii elektrycznej od ulicy Szkolnej tj. około 120 m.

-       W komputerowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków przedmiotowy grunt sklasyfikowany jest jako grunt orny kl. IIIb o pow. 0,0770 ha i  kl. IVb o pow. 0,0224 ha.

-       Dla wyżej wymienionej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz. prowadzi księgę wieczystą numer ZG1K/00029966/0.

-       Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

-       Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem
z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Krośnieńskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

-       Według operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość tej nieruchomości określona została na kwotę 19.400,00 zł.

-       Zagospodarowanie działki 2019 r.

-       Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

-       Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu.

-       Do ceny zakupu doliczone zostaną koszty sporządzenia dokumentacji oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

Miejscowość  SZCZAWNO

 

Działka numer 430/2 o pow. 0,04 ha gruntowa niezabudowana, położona
na obrzeżach wsi Szczawno, dojazd bezpośredni drogą gruntową polną. Sąsiaduje od strony zachodniej z drogą dojazdową gruntową polną, od strony wschodniej z nieruchomością gruntową zabudowaną zagrodową, od strony północnej i południowej z nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi. Wspomniana nieruchomość ma kształt prostokątny. Teren jest równinny. Porośnięta jest trawą i chwastami, od strony zachodniej zakrzaczona dziką różą i tarniną. Na działce rośnie kilka drzew owocowych, zaniedbanych, nie przedstawiających wartości, nadających się tylko do wykarczowania. Brak uzbrojenia. Dojazd drogą gruntową polną, która jest obecnie zakrzaczona samosiewami dzikiej róży i tarniny.

-       W komputerowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków, przedmiotowy grunt sklasyfikowany jest grunt orny kl. IVb o pow. 0,04 ha.

-       W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno uchwalonym uchwałą Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 29 .06.2016r. poz.1338) ujęta jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ,,MN’’.

-       Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą numer ZG1K/00031668/8.

-       Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

-       Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem
z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Krośnieńskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

-       Według operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość tej nieruchomości została określona na kwotę 4.000,00 zł.

-       Zagospodarowanie nieruchomości 2019 r.

-       Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

-       Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu.

-       Do ceny zakupu doliczone zostaną koszty sporządzenia dokumentacji oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

Przetarg odbędzie się dnia29 maja 2018 r. od godz.1000 w świetlicy wiejskiej w Dąbiu,

ul. Szeroka 6 d mieszczącej się obok budynku Urzędu Gminy.

 

WARUNKI PRZETARGU

 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 23 maja 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w PKO BP Oddział w Krośnie Odrzańskim numer 71 1020 5402 0000 0502 0027 8770.

1.1 Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

1.2 Natomiast wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałą cenę do wysokości zakupu nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto Urzędu Gminy w PKO BP SA Oddział w Krośnie Odrzańskim nr 25 1020 5402 0000 0402 0027 7707 przed zawarciem umowy notarialnej oraz inne opłaty pokrywa Nabywca.

1.3 Nieprzystąpienie do podpisania umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 

2. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

3. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej:

-       dowód wpłaty wadium,

-       dowód tożsamości,

-       osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną, dodatkowo zobowiązane są do okazania odpowiednich dokumentów do jej reprezentowania,

-       uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika /pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej notarialnej /,

-       małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

-       nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemca  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061, 2175), (wymagane jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).
W przypadku nieuzyskana zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.

 

4. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu
w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie w Urzędu Gminy, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 68 888 60 16 w godzinach od 800  do 1500 .

 

 

Ogłaszam I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, położonych w miejscowości:

 

Miejscowość POŁUPIN

 

Działka nr 128/8  o powierzchni 0,1694 ha gruntowa, niezabudowana,  położona w centrum wsi Połupin, w odległości około 300 m od drogi krajowej relacji Zielona Góra – Słubice, 30 m od ulicy Kolejowej. Brak dojazdu do działki. Sąsiaduje od strony wschodniej z działką niezabudowaną, za którą jest działka zabudowana kościołem, od strony zachodniej częściowo z działką niezabudowaną i częściowo z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym, od strony południowej z działką niezabudowaną własności Skarbu Państwa, na której jest przejście dla pieszych z ulicy Kolejowej do kościoła, od strony północnej z nieruchomością gruntową niezabudowaną, której właściciel prowadzi działalność naprawy samochodów na sąsiedniej działce. Wspomniana działka ma kształt regularny. Teren jest równinny, porośnięty trawą. Brak bezpośredniego uzbrojenia, gdyż brak dojazdu. Odległości od drogi są niedalekie, około 30 m od ulicy Kolejowej i około 70 m od ulicy Słonecznej.

-       W komputerowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków przedmiotowy grunt sklasyfikowany jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane „Bp” o pow. 0,1694 ha.

-       W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin uchwalonym uchwalą Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. (D. Urz. Woj. Lub.
z dnia 29.06.2016r. poz.1338) ujęta jest jako teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej „UM”.

-       Dla wyżej wymienionej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz. prowadzi księgę wieczystą numer ZG1K/00017963/2.

-       Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

-       Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem
z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Krośnieńskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

-       Według operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość tej nieruchomości określona została na kwotę 32.600,00 zł.

-       Zagospodarowanie działki 2019 r.

-       Z uwagi na położenie nieruchomości /brak dojazdu/ przetarg na tą nieruchomość ogranicza się tylko dla właścicieli, którzy udokumentują prawo własności nieruchomości o numerach geodezyjnych  działek 127, 128/3, 128/7, 129/1, 129/2.

-       Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu.

-       Do ceny zakupu doliczone zostaną koszty sporządzenia dokumentacji oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

 

 

 

Miejscowość SZCZAWNO

 

Działka numer 323/2 o pow. 0,10 ha gruntowa, położona w obrębie Szczawno. Sąsiaduje od strony północnej z działką rolną, od strony południowej z działką rolną, od strony wschodniej z działką zabudowaną zagrodową, od strony zachodniej z działką rolną. Działka ta nie posiada dojazdu. Warunki geotechniczne działki są dobre. Teren jest o lekkim spadku w kierunku zachodnim. Jest na niej pryzma ziemi o wymiarach 8m x 3m i wysokości do 1m. Jest od strony południowej zakrzaczona wiśniami rosnącymi w formie krzaczastej, są pojedyncze małe dęby samosiewy o wysokości do 5m. Działka jest obecnie nieużytkowana rolniczo. Składowane jest na niej drewno opałowe przez jednego z właścicieli nieruchomości sąsiedniej. Ogrodzenia brak. 

-       W komputerowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków przedmiotowy grunt  sklasyfikowany jest jako grunt orny kl. VI o pow.  0,10 ha.

-       W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin uchwalonym uchwalą Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. (D. Urz. Woj. Lub.
z dnia 29.06.2016r. poz.1338) ujęta jest jako teren upraw rolnych i ogrodniczych - „RO”.

-       Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą numer ZG1K/00036331/2.

-       Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest obciążona żądnymi zobowiązaniami.

-       Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem
z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę Powiatu Krośnieńskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

-       Według operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość tej nieruchomości została określona na kwotę 2.700,00 zł.

-       Zagospodarowanie terenu 2019 r.

-       Z uwagi na położenie nieruchomości /brak dojazdu/ przetarg na tą nieruchomość ogranicza się tylko dla właścicieli, którzy udokumentują prawo własności nieruchomości o numerach geodezyjnych  działek 321/2, 323/1, 324, 332/2.

-       Ceną sprzedaży jest cena uzyskana w przetargu.

-       Do ceny zakupu doliczone zostaną koszty sporządzenia dokumentacji oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

Przetarg odbędzie się dnia 29 maja 2018 r. od godz.1000 w świetlicy wiejskiej w Dąbiu,

ul. Szeroka 6 d mieszczącej się obok budynku Urzędu Gminy.

 

WARUNKI PRZETARGU

 

1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są złożyć w siedzibie tut. Urzędu,
w pokoju nr 12 do dnia 23 maja 2018 r. pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz
z potwierdzeniem spełnienia ww. ograniczenia – oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości oraz dowodem wpłaty wadium.

 

2. Wadium w wysokości 10% ceny nieruchomości powinno być wpłacone w takim terminie, aby najpóźniej w dniu zgłoszenie uczestnictwa w przetarguwymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w PKO BP Oddział w Krośnie Odrzańskim numer 71 1020 5402 0000 0502 0027 8770.

2.1 Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

2.2 Natomiast wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałą cenę do wysokości zakupu nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto Urzędu Gminy w PKO BP SA Oddział
w Krośnie Odrzańskim nr 25 1020 5402 0000 0402 0027 7707 przed zawarciem umowy notarialnej oraz inne opłaty pokrywa Nabywca.

2.3 Nieprzystąpienie do podpisania umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 

3. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

4. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej:

-       dowód wpłaty wadium,

-       dowód tożsamości,

-       osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną, dodatkowo zobowiązane są do okazania odpowiednich dokumentów do jej reprezentowania,

-       uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika /pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej notarialnej /,

-       małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

-       nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemca  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061, 2175), (wymagane jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).
W przypadku nieuzyskana zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.

-        

5. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu
w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie w Urzędu Gminy, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 68 888 60 16 w godzinach od 800   do 1500 .

 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-26
Data publikacji:2018-04-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:607